02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام مقاله علوم آزمایشگاهی و پایان نامه علوم آزمایشگاهی، انجام تحقیق علوم آزمایشگاهی

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

کارهای تحقیقی در خصوص رشته ی علوم آزمایشگاهی پایان نامه آماده علوم آزمایشگاهی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته علوم آزمایشگاهی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی علوم آزمایشگاهی: اهدای زمان به دانشجویان علوم آزمایشگاهی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.